مرور رده

مقالات

کشف قهرمان درون: چگونه؟ (1)

نیچه ، فیلسوف شهیری میگفت: در درون هر انسان معمولی یک قهرمان وجود دارد که منتظر کشف شدن است. من حرف او را کامل میکنم و میگویم: در درون هر فرد معمولی یک قهرمان – رهبر وجود دارد که منتظر کشف و پرورش است. قهرمان درون، این زیبای خفته را که به…

شخصی که هستی، شخصی که می‌توانی باشی!!

حتماً قبول دارید که از هرکدام از ما دو نسخه وجود دارد. یکی آنکه هستیم و دیگری آنکه می‌توانیم باشیم. شخصی که می‌توانیم باشیم را ما “قهرمان درون” می‌نامیم و عقیده داریم که در درون هر یک از انسان‌ها یک قهرمان وجود دارد که منتظر کشف شدن است.…